Project­secretaris ‘Acute mentale hulp jeugd’

0
Leestijd: 2 minuten

Crisiszorg voor jeugd: tijdig, goed en passend

De crisiszorg in de jeugd-ggz is overbelast. Vanaf het najaar van 2020 is de druk op de (jeugd)crisisopname-afdelingen, crisisdiensten, spoedposten, poli’s en intensieve ambulante teams verder opgelopen ten gevolge van Covid-19. Meer kinderen en jongeren met ernstige problematiek – zoals eetstoornissen en suïcidaliteit – doen een beroep doen op acute mentale hulp. De verwachting is dat deze druk aanhoudt. Zorgaanbieders maken op dit moment opschalingsplannen.

Acute mentale hulp: niet alleen capaciteit, maar ook toegang en kwaliteit

Iedereen wil dat zo min mogelijk kinderen acuut mentale hulp nodig hebben. Als deze acute hulp toch nodig is, dan moet deze snel, goed en passend zijn. Naast beschikbaarheid gaat het dan ook over toegang en kwaliteit.

Parallel aan de opschaling legt daarom het project ‘Acute mentale hulp jeugd’ een basis voor tijdige, goede en passende acute mentale hulp voor kinderen. Binnen dit project wordt gewerkt aan drie elementen van deze basis:

  1. Een overzicht van de knelpunten in de acute mentale zorg voor kinderen en jongeren en een beeld hoe men in de praktijk werkt aan oplossingen voor deze knelpunten.
  2. Een inventarisatie van monitoring- en stuurinformatie die voorhanden is en nodig is voor een goede monitoring.
  3. Een verkenning van wat professionals van en met elkaar, landelijk en regionaal, willen leren om de acute mentale hulp verder te ontwikkelen en een fundament te leggen voor een lerend netwerk.

De verkenning rondom knelpunten en oplossingsrichtingen biedt zicht op wat nodig en gewenst is.  De opzet van het lerend netwerk rondom acute zorg voor jeugd past in de bredere ontwikkeling van een professionele netwerksamenwerking.

OchtendMensen helpt bij de vormgeving en uitvoering van het project ‘Acute mentale hulp jeugd’

OchtendMensen-adviseur Sofie van de Ven-Weerd is – in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatriede Nederlandse ggz en het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – als projectsecretaris betrokken bij de uitvoering van het project. Ze coördineert daarbij de projectorganisatie, door het houden van overzicht, informeren van betrokken partijen en overige communicatie. Daarnaast denkt Sofie inhoudelijk mee over de verkenning en voert ze gesprekken met zorgverleners uit het veld om de juiste informatie op te halen. In samenwerking met de overige projectteamleden, de stuurgroep en experts in het veld wordt zo de koers van het project bepaald.

“Het jeugdhulpveld, waaronder de acute mentale hulp, kent grote regionale verschillen. Het is belangrijk dat professionals die in verschillende domeinen van zorg werkzaam zijn elkaar snel weten te vinden en snel kunnen schakelen. Ik vind het waardevol om met dit project een aanzet te geven tot verbeteringen en een lerende cultuur binnen dit veld.”, aldus Sofie vanuit haar rol als projectsecretaris.

De verkenning die binnen dit project is gedaan, heeft geleid tot een rapport met infographic over acute mentale zorg aan de jeugd. Dit rapport is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer hierover lees je in deze nieuwsberichten: Verbeter de acute mentale hulp voor jeugd en Acute mentale hulp jeugd.

Wil je weten in welke projecten OchtendMensen nog meer bijdragen aan Publieke Gezondheid, lees dan verder.

Deel dit bericht

Comments are closed.